28 ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﺑﻴﻜﺎﺭاﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭا فارغ التحصیلان ﺩاﻧﺸﮕﺎهی ﺗﺸﻜﻴﻞ می دهند

به گزارش مجله عکس، غلامرضا کاتب صبح پنج شنبه در جلسه شورای اداری گرمسار به میزبانی سالن شهید صبوری فرمانداری این شهر بابیان اینکه اﺷﺘﻐﺎﻝ فارغ التحصیلان ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪﻱ ﺩﻭﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻔﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ می گردد، ابراز داشت: ﺳﺎﻝ 96 ﻣﺤﻮﺭ اﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﻮﺩ و بر این اساس 19 ﻫﺰاﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ارزان قیمت و 43 ﻫﺰاﺭ و 500 ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻛﺸﻮﺭ تزریق گردیده اﺳﺖ.

28 ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﺑﻴﻜﺎﺭاﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭا فارغ التحصیلان ﺩاﻧﺸﮕﺎهی ﺗﺸﻜﻴﻞ می دهند

وی ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻮﺭ اﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 97 ﺩﺭ ﺣﻮﺯه اﺷﺘﻐﺎﻝ فارغ التحصیلان ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ اﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ 28 ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﺑﻴﻜﺎﺭاﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭا فارغ التحصیلان ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ می دهند.

کاهش نرخ بیکاری در بهار سال جاری

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ و ﺁﺭاﺩاﻥ اﺯ اﺟﺮاﻱ ﻃﺮﺡ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ دانش آموختگان ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ و ابراز داشت: ﺩﻭﻟﺖ 30 ﺩﺭﺻﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺭا ﺩﺭ ﺭاﺳﺘﺎﻱ اﺟﺮاﻱ اﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﭘﺮﺩاﺧﺖ می نماید.

کاتب ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ اﻣﺴﺎﻝ کاهش یافته اﺳﺖ، ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ، ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ و طرح هایی ﻛﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺴﻴﺮ اﺷﺘﻐﺎﻝ ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﺩﺭ واحدهای ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ، خاطرنشان ﻛﺮﺩ: ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﺑﻴﻤﻪ مسئولیت ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ 50 ﻫﺰاﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ اﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﺮﺩاﺧﺖ می گردد.

طرح یارانه ویژه اشتغال در مناطق محروم کشور

ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ بابیان اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮﺡ ﻳﺎﺭاﻧﻪ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭﻳﮋﻩ اﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ، ابراز داشت: ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎ ارائه ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ارزان قیمت اﺟﺮاﻳﻲ می گردد.

ﻛﺎﺗﺐ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اجراﻱ طرح های ﻣﺸﻮﻕ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻣﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﻲ، توضیح داد: مهارت آموزی ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻄ ﻭاﻗﻌﻲ ﻛﺎﺭ اﺯ ﺩﻳﮕﺮ برنامه های ﻣﻬﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮاﻱ ﺗﺤﻘﻖ اﺷﺘﻐﺎﻝ فارغ التحصیلان ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻲ محسوب می گردد.

وی افزود: ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺴﻜﻦ و شهرسازی اﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺼﺮﻩ 18 بالغ بر ﺩﻭ ﻫﺰاﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ارزان قیمت ﺩﺭ بافت های ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺷﻬﺮﻱ ﭘﺮﺩاﺧﺖ می گردد.

ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭼﻬﺮﻩ نظاﻡ اﺳﻼمی و ﻧﺎﺑﻮﺩی اﻧﻘﻼﺏ ﻫﺪﻑ اصلی ﺩﺷﻤﻦ

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ و ﺁﺭاﺩاﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ بابیان اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮﻭﺯ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ و به ویژه اﺳﺘﻜﺒﺎﺭ ﺟﻬﺎنی درصدد ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭼﻬﺮﻩ اﻳﺮاﻥ اﺳﻼمی اﺳﺖ، ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ: دشمنان اﺳﻼﻡ ﺭا منشأ ﺁﺷﻮﺏ ﺟﻬﺎﻧﻲ می دانند ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺩاﺭﻱ اﻳﺮاﻥ ﺭا دستگاهی ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ می نمایند حال آنکه خودشان منبع ایجاد جنگ و ناآرامی در دنیا هستند.

ﻭﻱ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﺭ اﺻﻞ اﻫﺪاﻑ ﺧﻮﺩ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ اﻧﻘﻼﺏ ﺭا ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ می نماید، افزود: اﺗﺤﺎﺩ و ﻫﻤﺪﻟﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻞ دستگاه های اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻘﺶ مؤثری ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاﻑ اﻳﺮاﻥ اﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ اﻳﻔﺎ می نماید.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 8 دی 1397 بروزرسانی: 27 فروردین 1399 گردآورنده: animal-photo.ir شناسه مطلب: 42

به "28 ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﺑﻴﻜﺎﺭاﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭا فارغ التحصیلان ﺩاﻧﺸﮕﺎهی ﺗﺸﻜﻴﻞ می دهند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "28 ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﺑﻴﻜﺎﺭاﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭا فارغ التحصیلان ﺩاﻧﺸﮕﺎهی ﺗﺸﻜﻴﻞ می دهند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید